ผลงานนักศึกษา

เป็นตัวอย่างผลงานการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สามารถดูได้นอกเหนือจากตัวอย่างนี้ได้ที่ www.YouTube.com ช่อง “ห้องคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

บรรยากาศห้องเรียน

รายงานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาหลักสูตรคีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ รุ่นที่ 3/2565 ปีการศึกษา 2565

Rhythm of the rain
หัวใจชา
หนึ่งในร้อย
Shi Shang Zhi You Ma Ma Hao
เงารัก
ใกล้รุ่ง
ode to joy
Scarborough fair
สิ่งสุดท้าย
ภิรมย์รัก
กุหลาบเวียงพิงค์
I Just Call To Say I Love You
Pepito
A Love Story
A Love Concerto
Wang shi Zhi neng wei

Comments are closed.