ผลงานนักศึกษา

เป็นตัวอย่างผลงานการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สามารถดูได้นอกเหนือจากตัวอย่างนี้ได้ที่ www.YouTube.com ช่อง “ห้องคีย์บอร์ด วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

บรรยากาศห้องเรียน
Rhythm of the rain
หัวใจชา
หนึ่งในร้อย
Shi Shang Zhi You Ma Ma Hao
เงารัก
ใกล้รุ่ง
ode to joy
Scarborough fair
สิ่งสุดท้าย
ภิรมย์รัก
กุหลาบเวียงพิงค์
I Just Call To Say I Love You
Pepito
A Love Story
A Love Concerto
Wang shi Zhi neng wei

Comments are closed.