ติดต่อครูอ๋อย

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 02 – 437 – 5371, 02 – 437 – 5512, 02 – 438 – 1133 ต่อ 131

E-mail : oil_kout@yahoo.com

Comments are closed.