สมุดเยี่ยมชม

การลงชื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ครูอ๋อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของเว็บไซด์ ว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมมากน้อยเพียงใด รวมถึงต้องการให้ทราบถึงความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมว่าต้องการให้เพิ่มรายละเอียดในเรื่องใด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงให้ได้ตามที่ได้รับคำแนะนำมา กรุณากรอกรายละเอียดต่าง ๆ และตอบแบบสอบถามให้ครบทุกหัวข้อ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ลงชื่อ สมุดเยี่ยม

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 02 – 437 – 5371, 02 – 437 – 5512, 02 – 438 – 1133 ต่อ 131

E-mail : oil_kout@yahoo.com

Comments are closed.